Kategorier
Militär Göteborgs skärgård Uncategorized

Socialdemokratisk riksdagstystnad om internationella militära övningar

Vilken hemlig kod fick riksdagens 112 socialdemokrater att sitta knäpp tysta när framtida obegränsade internationella militära övningar i Göteborgs södra skärgård diskuterades?

Det är en viktig fråga att ställa sedan öbornas pågående mobilisering mot planerna nådde riksdagen den 1 april, efter en interpellation från vänsterpartisten Hans Linde.

Linde efterlyste den moderate försvarsministern Sten Tolgfors initiativ till att förmå Försvarsmakten att dra tillbaka sin begäran om utökad användning av det så kallade Skärgårdsskjutfältet.I den korta interpellationsdebatten i riksdagen förklarade försvarsministern att internationella militära övningar i Göteborgs skärgård inte är hans bord. Det är istället en miljöfråga som så småningom kommer att hamna på den centerpartistiske miljöministern Andreas Carlgrens bord.

Läs hela analysen:

http://www.goteborgsfria.nu/artikel/88178#ixzz1MypOSfAJ

Kategorier
Militär Göteborgs skärgård Uncategorized

Militärens internationella militära övningar i Göteborgs skärgård – Jan Halldin och Stina Fransson intervjuas i TV Väst

Den 15 maj går röstberättigade i Västra Götaland till val. Det vore väldigt intressant om någon politiker med inflytande kunde uttala sig mer exakt om Försvarsmaktens krav på framtida internationella militära övningar i Göteborgs södra skärgård.

Vilka vapenindustrier ligger bakom Försvarsmaktens önskemål? Vilka typer av vapen kommer att testas ute vid Styrsö, Brännö och andra öar?

Övningarna är ämnade att genomföras utanför de ramar som anges i det beslut som fattades av Länsstyrelsen i julveckan, och blir obegränsade i omfattning och tid, därest Miljödomstolen i Vänersborg tillfredsställer militärens önskemål.

Frågan väcks i ett reportage på TVVäst, vars reporter Peter Jonsvik intervjuar Jan Halldin och Stina Fransson i samband med en expedition till Brännö:

http://www.lokaltvvast.se/

Kategorier
Militär Göteborgs skärgård Uncategorized

Moderate försvarsministern Tolgfors: Internationella militära övningar i Göteborgs skärgård miljöfråga för centerpartistiske miljöministern Andreas Carlgren.

De framtida internationella militära övningarna i Göteborgs södra skärgård debatterades i riksdagen den 1 april 2011. I debatten manifesterade den borgerliga regeringen – och den socialdemokratiska oppositionen i riksdagen – sin tystnad i denna fråga.
Länsstyrelsens beslut att öka militärens antalet stridsdagar från dagens ca 20 till 115 och skapa utrymme för stora internationella övningar i den ömtåliga skärgården, utan att följderna av detta är utredda, har väckt debatt.
 
Ingen vet vilka vapenindustrier som kommer att testa vilka vapen vid Brännö, Styrsö, Donsö och andra öar, och sprängkraften i ärendet har skapat sprickor mellan lokala och centrala politiker inom både allians och socialdemokrati.

Vänsterpartisten Hans Linde hade ställt frågor till den moderate försvarsministern Sten Tolgfors om oron bland öborna, och efterlyste dennes initiativ att förmå Försvarsmakten att dra tillbaka sin begäran om utökad användning av det s k skärgårdsskjutfältet.En fråga att fundera på för invånarna i Västra Götaland inför det stundande ”omvalet” den 15 maj.

Tolgfors svarade att det handlade om ett miljöärende som överklagats i Miljödomstolen och så småningom kommer att beredas i Regeringskansliet (där man formellt ännu inte vill kännas vid omfattningen och den politiska sprängkraften i det beslut som länsstyrelsen i Västra Götaland fattade under jul- och nyårsruschen 2010).

Ärendet har ännu inte nått regeringen. När det kommer dit, hamnar det hos den centerpartistiske miljöministern Andreas Carlgren. Således inte mitt bord, löd beskedet från Tolgfors i riksdagen.

Försvarsministern passade ändå på att berätta att det var den dåvarande socialdemokratiska regeringen som svarade för utredningsbetänkandet Snö, mörker och kyla (SOU 2004:77). Denna utredning ansåg, enligt Tolgfors, ”att en utveckling av den internationella militära test- och övningsverksamheten i Sverige är väl förenlig med den svenska säkerhetspolitiska linjen, gagnar svenska intressen och synliggör Sverige som en aktiv och solidarisk bidragsgivare till internationell krishantering och fredsfrämjande”.

Utredningens planer finns i socialdemokraternas försvarsproposition 2004. I juni 2005 gav dåvarande socialdemokratiska regeringen, fortfarande enligt Tolgfors, uppdraget ”åt Försvarsmakten och FMV att utveckla den internationella text-, utbildnings- och övningsverksamheten i Sverige, så kallad ITÖ”.

Av Tolgfors historik framgår att den borgerliga alliansen våren 2009 fortsatte på den grund socialdemokraterna slagit in på, med fler och större internationella militära övningar på svensk mark.

Övriga deltagare i interpellationsdebatten var enligt snabbprotokollet miljöpartisten Tina Ehn och kristdemokraten Roland Utbult, båda oroliga över den förväntade ökade militariseringen av en region de båda har band till, och där deras väljare finns.

Tolgfors fick sista ordet i riksdagsdebatten:

– Är då Göteborg lämpligt för detta? Det är inte jag som avgör det. Det är nämligen så, återigen, att det är en självständig myndighet, Försvarsmakten, som bedömer militära behov, var det är bäst att öva, tillsammans med vem det är bäst att öva och hur ofta och hur stort man behöver öva. Sedan finns det en process att väga av Försvarsmaktens intresse gentemot andra samhällsintressen.

Men kan en centerpartistisk miljöminister, från ett parti som fick cirka 6 procent av rösterna i riksdagsvalet 2010, verkligen bli den som bestämmer omfattningen av framtida internationella militära övningar i Göteborgs södra skärgård?

En fråga som kanske kan få upp temperaturen i det ”omval” som befolkningen i Västra Götaland står inför den 15 maj.

——————

Hela interpellationsdebatten om militärövningarna (start § 5, anförande 41):

 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=101&bet=2010/11:81#{D0B3F989-1D1C-49AB-8197-9E3143FE61F2}
 

 

Kategorier
Militär Göteborgs skärgård Uncategorized

Militären hot mot fårhållningen i Göteborgs södra skärgård (Brännöbors klagan)

(Utdrag ur den överklagan som ”22 åretruntboende på Brännö” sänt till Miljödomstolen i januari 2011, i protest mot Länsstyrelsens beslut att ge Försvarsmakten rätt att genomföra stora internationella militärövningar i Götborgs södra skärgård). Kolla: Försvarsmaktens karta över den övärld som kommer att beröras – överlämnad vid möte med öborna för några dagar sedan; https://webmail.one.com/hig/imap/jan%40halldinreportage.se/INBOX/7975/2?uidval=1176722833

  ”Fårhållning har en gammal tradition på öarna i Göteborgs skärgård. Man har under en lång tid hållit får till husbehov på huvudöarna och dess utmarker, de kringliggande öarna och holmarna. Brännös befolkning har enligt gammal hävd och enskilt markägande haft får på bl. a Galterö, Stora och Lilla Stårholmen, Vinbärsholmarna, Filleskären och Dynholmarna.

Denna husbehovshållning av får som fortfarande finns på dessa öar i södra skärgården, har under senare tid utvecklats mot en uppbyggnad av ekologisk köttproduktion på Brännö med utmarker liksom på Styrsö. Man kan alltså med fog säga att fårskötseln engagerar och berör många av invånarna såtillvida att den är en del av en gammal kulturtradition och ett framväxande näringsliv.

De gamla ängs- och hagmarkerna på ovan nämnda öar, holmar och utmarker hålls öppna genom fårbetet och har därför betydelse för landskapsbilden. Vidare finns på själva Brännö ett av Sveriges sista kvarvarande bygärden. Detta är utpekat som skyddsvärt och är förbjudet att bebygga. Fårnäringen är av vital betydelse för att bibehålla ett öppet gärde. Och för att överhuvudtaget kunna hålla djur måste det finnas sommarbete. Detta finns på ovan omtalade platser. Genom fårskötseln hålls landskapet öppet. Länsstyrelsen ger bidrag till öppethållanden av markerna och detta är ett projekt som det arbetats med i flera år.

Fårbilder från Galterö och Stårholmen hittar du här: https://picasaweb.google.com/leifharald1/FarbilderBranno?authkey=Gv1sRgCOX6wdvU5e2d2wE&feat=email#

Turistnäringen är en viktig och växande industri. Vid sidan av den självklara förlust för turismen som en starkt utökad militär närvaro och aktivitet utgör, skulle det också drabba fårhållningen. Brännö är i turistsammanhang ett mycket starkt varumärke. Ön har ca 4000 fritidsboende på sommaren och ett oräkneligt antal gäster från hela världen som stannar en dag eller ett par. För dessa dags- och sommargäster är fåren en viktig del av Brännö.

Det öppna landskapet berörs i (Försvarsmaktens) Miljökonsekvensbeskrivningen. Bl.a. sägs det i ”MKB 8.4: ”Fårbetet på en del av öarna har stor betydelse för landskapsbilden eftersom fåren hindrar beskogning…”

Men ingen av de andra punkterna berörs. Och viktigast av allt: Inga konsekvenser för fårbetet beskrivs i den så kallade miljökonsekvensbeskrivningen.

Idag finns det ca 150 tackor, som på sommaren med sina lamm blir över 400 djur, ute på Galterö och holmarna runt Brännö. Ingenstans i MKB nämns konsekvenserna av att det i praktiken blir omöjligt att utöva den av länsstyrelsen förordade dagliga tillsynen av dessa djur.

Ingenstans nämns vilka konsekvenser ökade bullernivåer har på fåren.

Inte heller nämns hur de 2 ton bly, koppar, zink och antimon militären ger sig själva tillstånd att släppa ut kommer att påverka djuren och då framför allt dräktiga får och foster.

Hela Göteborgs södra skärgård är ett av länsstyrelsens fastställt område som så långt möjligt skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt påverka områdets karaktär. Försvinner fåren kommer områdets karaktär oundvikligen påverkas. Inte någonstans i MKB diskuteras hur detta ställs i relation till försvarets planerade verksamhet.”

22 åretruntboende på Brännö i sin besvärsskrivelse till Miljödomstolen-

Kategorier
Militär Göteborgs skärgård Uncategorized

FÖRSVARSMAKTEN: INGA GRÄNSER FÖR INTERNATIONELLA MILITÄRA ÖVNINGAR

Försvarsmakten har – liksom öborna – överklagat Länsstyrelsens/Miljöprövningsdelegationens beslut om framtida internationella militära övningar i Göteborgs södra skärgård.

Militären vill, i skrivelse till Miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt, inledningsvis stryka i en mening som inleder precisering av ”skjutfria dagar” enligt följande:

”Skjutning och sprängning eller annan verksamhet som medför buller eller andra störningar för boende eller friluftslivet+får inte ske under följande tider.”

Tillstyrker Miljödomstolen denna strykning kanske detta öppnar för ”annan verksamhet”, exempelvis i form av omfattande inslag av flyg i kommande stora övningar.

Därefter kräver Försvarsmakten att Länsstyrelsens preciseringar för skjutfria dagar tas bort (”skärtorsdag till dag efter annandag påsk, 1 juni till och med 15 augusti, 23 december – 7 januari, första veckan efter hummerpremiären”).

Detta vill Försvarsmakten ha ersatt med texten ”Midsommarafton till och med 15 augusti”.

Försvarsmakten vill i detta sammanhang infoga följande mening, som sammanfattar militärens krav på Göteborgs södra skärgård:

”Undantag från dessa begränsningar får göras vid enstaka stora nationella eller internationella övningar samt oförutsedda övningar inför insatser efter godkännande av tillsynsmyndigheten.”

Denna undantagsregel – som ger miljöärendet en särskild politisk dimension – vill militären även ha inskrivet i de villkor och tider som reglerar skyddsåtgärderna för sprängning i vattnet mellan Galterö och Stårholmen, för att ”vid enstaka tillfällen” kunna ”genomföra vissa särskilda övningar under sommarperioden”.

Kategorier
Militär Göteborgs skärgård

VREDE BLAND ÖBORNA ÖVER MILITÄRENS PLANER

Länsstyrelsens beslut att ge Försvarsmakten i det närmaste fria händer i Göteborgs södra skärgård har gjort öborna ursinniga. Deras klagoskrifter till Miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt sjuder av ilska och indignation, över militärens och myndigheternas undanhållande av fakta och sättet att tilltala befolkningen.

 ”22 åretruntboende på Brännö” anklagar Försvarsmaktens information i samrådsprocessen för att vara ”bedräglig” och att man fört befolkningen bakom ljuset.

När Försvarsmakten kallade till samrådsmöte 30 maj 2008 säger militären i sin annons att man vill ha tillstånd för ”huvudsakligen befintlig verksamhet”:

– I själva verket är den s k verksamheten mångdubblad i allt från antalet skott, antalet dagar, antalet vapen och inte minst antalet aktörer genom ett ospecificerat antal nationella och internationella militärövningar, skriver Brännöborna, med Birgitta Hultqvist som kontaktperson, i sitt överklagande till Miljödomstolen. En protestlista med över 1100 namn bifogas.

Även Länsstyrelsen anklagas för att undanhålla korrekt information. I mars 2009, då man i annons meddelar att Försvarsmakten kommit med sin ansökan om att bedriva sin verksamhet i Göteborgs södra skärgård enligt Miljöbalken, sägs ”att den sökta verksamheten i stora drag överensstämmer med dagens verksamhet och bullerstörningarna för den befintliga bebyggelsen kommer inte att öka”.

Kartlägg kemiska halter!

Brännöborna slår även ned på Försvarsmaktens miljökonsekvensbeskrivning, där det sägs att ”den sökta verksamheten på övningsfältet överensstämmer i stora drag med dagens verksamhet och någon förändring i miljöpåverkan förväntas därmed inte”.

– 115 dagar är betydligt mer än 20 dagar. 1,3 miljoner skott är mycket mer än 100 000, noterar Brännöborna.

De efterlyser mätningar på de halter av bly, koppar och antimon som lagrats i mark och bottensediment sedan militären inledde sina skjutövningar på 1940-talet, eftersom sådana analyser saknas.

Får Försvarsmakten igenom sina krav i Miljödomstolen blir blytillskottet 2 000 kg per år i området. Kopparmängden, 1 000 kg per år, ”motsvarar mer än dubbelt så mycket som släpps ut från koppartaken i Göteborg”. För koppar kommer man att bryta mot Miljökvalitetsmål delmål 4 i svensk miljöpolitik.

Hur påverkas fisk, fåglar, sälar, får och andra djur. Hur påverkas människorna? Tål området mer tungmetaller? frågar Brännö-folket.

Vilka vapen har utländsk militär med sig? 

”Vid internationella övningar tillkommer vapen och ammunition som inte är definierade i någon ansökan. Man vet inte vilka metaller deras ammunition innehåller och som sprids i området. Natostyrkor har tidigare använt utarmat uran vid många tillfällen. Inte heller är det definierat om örlogsfartygen bär kärnvapen.”

”Att tillåta internationella övningar gör att det tillkommer andra nationer och försvarsorganisationer som intressenter. Det utländska militärintresset för området väcker tanken att denna del av tillståndsbeslutet är fattat på fel nivå. Det utländska militärintresset för att använda området för samövning av olika stridskrafter och som skjutfält borde behandlats på en nivå där även de motstående intressena kan framhållas. Vi tänker då exempelvis på Västerhavets intressen och de mänskliga fri- och rättigheterna till ett riskfritt liv och boende.”

På Styrsö och Donsö har 21 åretruntboende gått samman i en besvärsskrivelse och protesterar mot ökningen av antalet skjutdagar från dagens 25 till 115 per år ”i vårt närområde”:

De efterlyser militärens motivering till varför övningar skall utföras ”med sådan omfattning i ett tätt befolkat och storstadsnära område som södra skärgården” och oroas över att tillståndet blir prejudicerande då övningsfältet inte har haft något tillstånd tidigare. De motsätter sig också att tillståndet ges tillsvidare, utan tidsram.

Styrsö/Donsö-borna anser inte att Försvarsmakten uppfyllt intentionerna med samråd enligt miljöbalken och underkänner samrådsprocessen, liksom militärens Miljökonsekvensbeskrivning, som saknar alternativa platser och en beskrivning av ett nollalternativ. De efterlyser en utredning om hur buller, säkerhet och oexploderad ammunition påverkar boendemiljön och människors hälsa, djurliv och friluftsliv.

De kräver längre övningsuppehåll, från första april till första oktober, med hänsyn till sjöfågel, sälar och annat djurliv.

”Förskräckta över förslaget”

Ordföranden för Skärgårdarnas Riksförbund, Kjell Björkqvist, och ordföranden för Bohusläns Skärgårdsråd, Jan-Eric Ericsson, skriver i sin klagan att ”vi är oerhört förvånade och förskräckta att detta förslag har förts fram överhuvudtaget… Hur detta kunnat få gehör av en statliga myndighet som har som sin uppgift att pröva miljöpåverkan för både människor och djur är för oss en gåta”.

Politikerna i Stadsdelsnämnden Västra Göteborg anser att Försvarsmaktens planer i Göteborgs södra skärgård, ”ett tättbefolkat bostadsområde”, utgör ”ett hot mot vår miljö och livsföring”.

De 84 ägarna till fritidshus på Kårholmen (som nu används året runt) vill att Länsstyrelsens tillstånd rivs upp:

”Vi har erfarenhet från de skjutövningar som har ägt rum. De har inte bara inneburit en massa störande oväsen utan också att vår rörelsefrihet på det vatten som ligger nära oss har begränsats eftersom stora områden har stängts av för civil trafik av säkerhetsskäl”.

Hot mot utveckling av turismen

Mats Havström, som driver Styrsö Havskajaker HB, anser att beslutet strider mot Västra Götalandsregionens nyligen framtagna natur- och kulturturismprogram, som syftar till att skapa en näring ”med goda förutsättningar att uppnå långsiktig hållbarhet”:

Havström skriver att verksamheten redan i dag störs av försvarets skjutningar, som i dag ligger på en betydligt lägre nivå än vad man ansöker om.

– Upplevelsearrangemang med grupper av enskilda och företag har fått ställas in eller läggas om då övningar, med bristfällig förhandsinformation, visat sig pågå i området.

Totalt har över femton överklaganden lämnats in till Miljödomstolen. På grund av målets omfattning kan ingen idag säga när dom kommer att falla – men tempot är högt.

SE ÄVEN FÖRSVARSMAKTENS ÖVERKLAGAN!

Kategorier
Militär Göteborgs skärgård Uncategorized

Militären i Göteborgs södra skärgård: Läs artiklar av Jan Halldin och Elin Schwartz:

www.goteborgsfria.nu
Länkar direkt till artiklarna:
Skärgårdsborna: ”Vi kommer att leva i en krigszon”
Jan Halldin: ”Ingen vet vilka militärmakter som kommer att delta”

Länsstyrelsen: ”Försvarsintresset har alltid företräde”

Kategorier
Militär Göteborgs skärgård Uncategorized

Internationella militärövningar i Göteborgs skärgård

ÖVERINGRESS:

Göteborgs södra skärgård inlemmas nu i den nya svenska militärstrategi som den borgerliga regeringen la grunden till med Försvarsmaktens bombövning i augusti 2010 i Norrbotten tillsammans med soldater och stridsflygplan från USA:s styrkor i Europa. Militären har nu fått klartecken att planera för ”internationella” militära övningar i det miljökänsliga kustområdet utanför Göteborg. Stadens kommunstyrelse kan klaga över beslutet senast den 21 januari, begära förlängd remisstid – eller vara tyst och låta beslutet vinna laga kraft, skriver göteborgsjournalisten Jan Halldin.

TEXT:

En tidig sommarmorgon för många år sedan låg jag med familjen i kostern, i den lilla skyddade naturhamnen på Stora Rävholmens nordvästsida söder om Styrsö i Göteborgs södra skärgård, då jag väcktes av en knackning på durken.

Utanför på berghällen stod en soldat som meddelade att militärövningarna skulle inledas klockan tolv och vi ombads lämna området.

Vi packade naturligtvis ihop och seglade därifrån och förstod att vi missat en militär varning i någon lokaltidning.

Incidenten flyter upp i minnet när jag i en liten annons (Göteborgs-Posten 31/12) läser att den tjänstemannabesatta Miljöprövningsdelegationen på länsstyrelsen för Västra Götaland – tre personer under rättschefen Magnus Sandströms ledning – givit Försvarsmakten ”tillstånd enligt miljöbalken till befintlig och utökad verksamhet på Skärgårdsskjutfältet som omfattar öarna Galterö, Stora Stårholmen, Känsö, Lilla och Stora Rävholmen, Känsö Fjärskär och Knappen och omgivande vattenområden i Göteborgs södra skärgård”.

Vad är detta för ett nyårslöfte? Jag läser vidare:

”Tillståndet omfattar skjutning med skarp och lös ammunition, handgranats- och sprängverksamhet samt övrig verksamhet enligt ansökan. Totalramen för verksamheten är 115 skjutdagar per år. Försvarsmakten får tillstånd att anlägga och använda en handgranatbana på Känsö. Vid enstaka stora nationella eller internationella övningar samt oförutsedda övningar inför internationella insatser får verksamhet ske utöver ovan angivna totalram efter att anmälan har godkänts av tillsynsmyndigheten.”

Detta är kanske ett av de viktigaste beslut som fattats om framtiden för Göteborgs södra skärgård; kommande militära övningar en tredjedel av årets dagar, ibland med andra länders krigsmakter, en tiofaldig ökning av verkksamheten jämfört med de senaste åren.

Beslutet – som i grunden kommer att påverka kommunens framtidsplaner för Brännö och Styrsö och skärgårdens friluftsliv och flora och fauna, fattades den 21 december, mitt i julruschen.

Sedan meddelas beslutet i en annons på nyårsaftonen, och berörda ges en mager frist, till den 21 januari, att överklaga hos Miljödomstolen.

Försvarsmakten skickade in sin ansökan till länsstyrelsens Miljöprövningsdelegation i juni 2008.

Ärendet har sedan dess manglats i Göteborgs olika förvaltningar, nämnder och i dess politiska styrelse, dock, får man nog säga, ganska diskret – och vilka perspektiv öppnar sig nu?

Kritiken var hård och upprördheten djup när Försvarsmakten/Försvarets Materielverk i augusti 2010 genomförde en bombövning vid provplats Vidsel/skjutfältet Lomben i Norrbotten, tillsammans med 250 soldater och 25 stridsflygplan från USA, på initiativ av USAFE, United States Air Force Europe.

Den svenska vapenlagen ändrades temporärt så att den ”inte ska gälla för de skjutvapen och den ammunition som innehas av den utländska personal som deltar i verksamheten”.

– Övningen med Försvarsmakten syftar till att öka förmågan att delta i internationell krishantering. Övningen planeras att genomföras som en momentövning med ett underliggande internationellt krishanteringsscenario, skrev den moderate försvarsministern Sten Tolgfors i regeringsbeslutet om den svensk-amerikanska stridsövningen.

Nu inlemmas Göteborgs södra skärgård i denna nya svenska militärstrategi, och ingen vet vart den bär hän, eftersom storleken, omfånget på kommande internationella samövningar inte specificeras, bara att man, från fall till fall, kan komma att behöva ett större skjutfält än vad man nu söker få tillstånd till.

Samarbetet med utländska krigsmakter ligger som en dold dagordning under det omfångsrika ärendets många dokument.

Militären vill, enligt länsstyrelsens tolkning, ha en utökad verksamhet som ”är avsevärt större än den som pågått under de senaste åren”.

Får man inte som man vill ”hotas” förutsättningarna för Försvarsmaktens ”nuvarande verksamhet i Göteborgsområdet” och marina förband förlorar möjligheten att öva i ”den speciella miljön på västkusten”.

Skärgårdsskjutfältet anses vara av ”riksintresse för totalförsvaret”.

Men mot det militära riksintresset står två andra riksintressen – skärgårdsområdets betydelse för det rörliga friluftslivet och skärgårdens kulturhistorskt värdefulla bebyggelse.

Det är inte underligt att göteborgspolitikerna hanterar det militära kravet med stor försiktighet.

Göteborgs kommun har en kluven inställning till Försvarsmaktens krav att i den känsliga skärgårdsmiljön få skjuta med ”finkalibrig ammunition och grovkalibrig ammunition” och där använda ”handgranater, sprängladdningar, robotar m m” – och mer blir det, fast ingen vet riktigt hur mycket.

Kommunstyrelsen vill skära ned de önskade 115 skjutdagarna till 25 (vilket man inte fått gehör för), vill att militären visar ”mer hänsyn till bebyggelse och friluftsliv” – men vill samtidigt ge ”möjlighet till mer skjutverksamhet vid särskilda tillfällen”, vilket öppnar för de önskade internationella militära övningarna.

Det militära mullret ger både invånare och kommunledning ordentlig huvudvärk.

Övningarna bullrar redan i bostadsområden utanför skjutfältets nuvarande gränser. Omfattningen av nya bullerzoner hotar kommande bostadsområden (i fördjupade översiktsplaner som finns för Brännö och Styrsö) – och ingen vet var framtida bullergränser kommer att dras. Göteborgs Miljöförvaltning räknar med att 3 000 till 4 000 boende i närheten av skjutfältet kan få känna av för högt buller från skjutning från båt, och bullret kommer att överstiga gränsvärden som ligger till grund för kommunens planer på bebyggelse i området.

Byggnadsnämnden vill begränsa dagens militära aktiviteter och avstyrker de nya övningsplanerna.

Miljönämnden säger att Försvarsmaktens förslag ”kommer att orsaka bullerstörningar som drabbar ett stort antal boende vid befintliga bostäder inom Göteborgs södra skärgård, då bullerriktvärden kommer att överskridas”.

Bra att veta: Skärgårdsskjutfältet är inte tidigare prövat enligt miljöbalken och har därmed inget gällande tillstånd.

Politiskt ligger denna heta potatis i knät på de borgerliga partierna och socialdemokraterna i Göteborg (kommunstyrelsemöte den 19 januari!), och tjänstemännen på stadens stadsbyggnadskontor och miljöförvaltning måste inom de närmaste dagarna bestämma sig för vad de skall föreslå sin politiska ledning – förlängd remisstid alternativt att överklaga.

Eller låta den 21 januari passera i tysthet så att Miljöprövningsdelegationens beslut vinner laga kraft – och då kan öborna räkna med ett ordentligt krigsmuller längre fram.

Jan Halldin, journalist, tidigare miljö- och utrikesreporter på Göteborgs-Posten