Kategorier
STRANDSKYDD UPPHÄVS VÄSTRA BODARNA

Nytt möte om exploateringsplanen för Västra Bodarna

Natursköna Västra Bodarna invid sjön Mjörn, fyra kilometer sydost om Alingsås, med omkring 400 hushåll, står inför en omfattande markexploatering som kommer att sätta djupa spår i det lilla samhället för årtionden framöver.

Nya breda vägar, nya bostadsområden, nya bygglov i strandskyddszoner vid Mjörn och de mindre sjöarna Trollsjön och Furutjärn, och på äng och i skog.

På torsdag 18.30, i Utbildningens Hus i Alingsås, kommer ännu en gång politiker och tjänstemän att stå öga mot öga med skeptiska och oroliga kommuninvånare som ännu en gång vill ha konkreta svar på hur omfattande den kommande omvälvningen blir för folket i Västra Bodarna.

Men ännu finns inga svar, eftersom varken politiker, chefstjänstemän eller exploatörer lagt alla kort på bordet. Nu lugnas invånarna med att Västra Bodarnas utveckling skall ske med ”varsam förtätning”, och kommunens representanter har givit sig tolkningsföreträde när det gäller att bedöma vad detta betyder i skog och mark.

Efter det stormiga mötet i en överfylld liten sal på kommunkontoret i november 2011 – då kommunledningen lovade ytterligare ett informationsmöte – har en del siffror och vägdragningar ändrats.

Nya vägar – tätare trafik

Enligt en ny utredning, gjord av norska Nordconsults dotterbolag i Göteborg (länk nedan inkl kartor!), kommer ”drygt 55 av de nya bostäderna att byggas väster om järnvägen”.

Klicka för att komma åt komplettering_trafikutredning_vastra_bodarna_2013-02-25.pdf

”Det innebär att trafiken på Västra Bodarnavägen där den korsar järnvägen kan förväntas öka från ca 1000 fordon per dygn till ca 1 250 fordon per dygn. För att klara den trafikökningen behöver en planfri korsning ersätta dagens plankorsning.”

”En ny planskild korsning i nytt läge innebär att trafikmängderna i anslutning till denna korsning kommer att öka kraftigt. Med en vägtunnel under järnvägen i de norra delarna av samhället kommer Hummelvägen (måste väl vara Humlevägen,art förf anm) att förvandlas från en liten smal väg med mycket små trafikmängder till en huvudväg i Västra Bodarnas vägnät med ca 1 250 fordon per dygn eller ca 150 fordon under en maxtimme på en vardags morgon.”

”Öster om järnvägen planeras för 120 nya bostäder. Större delen av resorna till och från dessa nya bostäder kommer ske via Prostens väg vilket innebär att trafiken här kommer öka kraftigt. I den norra delen av vägen förväntas trafiken öka till ca 800 fordon per dygn. I söder kan viss del av trafiken ledas via järnvägsstationen om denna vägkoppling öppnas upp för biltrafik. Kapacitetsmässigt kommer Prostens väg klara denna trafikökning men de som bor längs vägen kommer uppleva att deras boendemiljö förändras.”

”Det är troligen enklare och billigare att ersätta dagens plankorsning med en ny planskild korsning i ett annat läge där man kan gå under järnvägen. I norr går järnvägen på en hög bank Här kan en ny vägkoppling naturligt ledas under järnvägen. ”

”Humlevägen bör breddas i samband med att den får en ny roll som huvudväg i Västra Bodarnas vägnät. Här kommer gå bussar i linjetrafik och här kommer sopbilar att köra regelbundet. Det kan vara rimligt att vägen får en sådan utformning att en buss och en sopbil eller två bussar har möjlighet att mötas.”

Det finns en djup skepsis hos befolkningen inför expansionsplanerna, som kommer att förändra det lilla samhällets karaktär.

Strandskyddet försvinner

I planförslagets huvudalternativ, som inte genomgått några konkreta förändringar under de år planen manglats i de kommunala byråkratierna i Alingsås och Göteborg,  föreslås ”utbyggnad inom strandskyddsområdet vid Mjörn inom områdena Mjörnviksholm, Friluftsskolan och Bergsjödal. Förslaget innebär förtätning i befintlig bebyggelse förutom ett område vid Friluftsskolan. Även de mindre sjöarna Trollsjön och Furutjärns strandskyddsområden berörs men marginellt.”

I riskzonen finns ”att förhållandena för djur- och växtliv försämras till exempel att äldre lövträd tas bort och markytan förändras”.

”Kulturvärden bevaras”

Men i samma andetag säger kommunledningens tjänstemän att ”Västra Bodarna har en särpräglad karaktär med höga kulturvärden, en värdefull landskapsbild, slingrande vägar och stenmurar. Bebyggelsen är gles och ligger mellan skogsklädda kullar. Västra Bodarnas utveckling ska utgå från den karaktär som orten har idag. En viktig del av karaktären är kontakten med Mjörn och det är viktigt att vattnet även fortsättningsvis både nås och ses. En värnad karaktär innebär att området fortsätter vara attraktivt för rekreation och att kulturvärden bevaras, vilket ger en socialt hållbar utveckling.”

 ”Varsam förtätning” oroar

Detta skall ske genom ”varsam förtätning och komplettering med nya områden…bebyggelsen ska samspela med en sammanhängande grönstruktur.”

För närvarande har exploatörerna, däribland den stora markägaren Göteborgs kommun, ett tålmodigt strupgrepp på byns omkring 400 hushåll. Men i kulisserna tycks samtliga partier, från moderater till socialdemokrater, stödja en omfattande byggboom i Västra Bodarna.

– Det råder inte några större motsättningarna mellan oss i den här frågan, förklarade Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Björn Leivik (M) och nämndens vice ordförande Bo Olsson vid det allmänna mötet i november 2011.

Socialdemokratisk kluvenhet

Men i den första remissomgången för drygt två år sedan hävdade Hemsjöbygdens socialdemokratiska föreningen – som då sades spegla den syn som Arbetarpartiet Socialdemokraterna i Alingsås hade centralt – att ”man måste absolut ha byggt färdigt både planfria gång- och bilförbindelser under eller över järnvägen innan man tillåter någon exploatering väster om järnvägen”.

Föreningen ansåg vidare att ”det är mycket bättre att göra en tunnel genom befintlig hög banvall längre norrut, nära gamla reningsverket” – något som också tycks prioriteras i Norconsults nya utredning.

Socialdemokraterna i Hemsjö ansåg också att man i planförslaget ”på ett omotiverat sätt gått in i den traditionella strandzonen, 300 meter från Mjörnstranden. Ingen nybyggnation eller förtätning bör ske i den delen av samhället. Friheten för kommunerna att få bryta mot de tidigare bestämmelserna om strandskydd, är ett förtroende från länsstyrelsen att hantera frågan själva och bryta mot den gamla regeln när det är ett starkt samhällsintresse av att göra det. Visa att ni svarar upp mot det förtroendet genom att hålla på 300- metersgränsen! Det är inget samhällsintresse i Alingsås kommun att exploatera mark nära Mjörn här, men det är ett samhällsintresse att den luftiga fina rekreationsmiljön bevaras”, med ”fin gammal ädellövskog nedåt sjösidan och fortfarande en del öppna ängar. Slingrande stenmurar följer vägar och skogskanter. Kommunen bör arbeta för att den karaktären bevaras för att det skall finnas sådant även för framtida generationer”.

Frågan är nu om dessa socialdemokratiska synpunkter håller ända fram till beslut i fullmäktige…

Moderata samlingspartiet, genom sin partiordförande Daniel Filipsson, ansåg att begreppet ”varierat bostadsutbud” är ”utmärkt” och att begreppet ”värnad karaktär” ger en ”defensiv målbild”, hellre då ”utvecklad särart”.

Partiet motsatte sig bebyggelse på ängen söder om Sommarro.

Miljöpartiet de gröna i Alingsås ansåg att tillväxtmålet i planen, vad gäller bostäder och invånare för Västra Bodarna, utgjorde ett ”problem för att skapa ett ekologiskt hållbart samhälle”, och motsatte sig 225 nya bostäder.

”Människor är olika och vill bo på olika sätt i olika miljöer. I VB finns något unikt som vi kan utveckla. En kraftig förtätning och kraftig expansion gör att VB riskerar att förlora det unika i sin karaktär och mer kommer att likna andra bostadsområden som vi redan har gott om. Detta är ännu ett skäl till att begränsa utbyggnaden till ett betydligt lägre antal än 225 bostäder”, ansåg Miljöpartiet – och i Norconsults utredning verkar siffran ha justerats ned till cirka 175.

”På landet-känslan” är en viktig del av karaktären, ansåg partiet, med vägar som sträcker sig ut från stationen, och däremellan ”icke planerad naturmark, skog ängar, hagar och åkrar”.

Hur kommer husen att se ut?

Miljöpartiet är emot planerna på att bygga nya större sammanhängande bostadsområden ”som inte alls stämmer överens med karaktären i VB”, och efterlyste  noggrannare beskrivning av hushöjderna och en ministorlek på 1 500 kvm per avstyckad tomt.

Arrendatorsföreningen genom ordföranden Lars-Olof Ohlson föreslog återremittering till kommunkontoret och ville ha ett nytt förslag som på allvar ”utvecklar de unika värden som finns i området”.

”Bevara biologisk mångfald”

Susanna Andersson med omkring 30 underskrifter ansåg, anser, att ”lövskog och andra grönområden, åkermark och standnära områden bör skyddas av Alingsås kommun för att möjliggöra bevarande av biologiskt mångfald, ekosystemtjänster inklusive rekreation, och matproduktion”.

Istället för den föreslagna urbaniseringen föreslår hon och undertecknarna bland annat att ”åkermark i Västra Bodarna kan användas för närproducerad mat till Alingsås kommuns invånare”:

– Genom småskalig odling och djurbruk med bevarande av skogspartier och ängsmark vid sidan av odlingsytor kan vi behålla det öppna odlingslandskapet och med det den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster.

Susanna Andersson pekade på kluvenheten i kommunledningens miljöpolitik:

-Alingsås kommun lyfter (i sina uttalade miljömål, förf. anm.) fram de nationella miljömålen, bland andra, bevarande av levande skogar, lövskog, myllrande våtmarker, levande sjöar och vattendrag, i sin miljöplan. Västra Bodarna har sådana bevarandevärda områden.

”Lite försvinner varje år”

Arbetsgruppen ”Trollsjön” – med 17 boende kring Trollsjövägen – oroades över det stegvisa knaprandet på miljön av skogar, stenmurar, kulturlandskap, promenadstråk och öppna landskap:

– Redan nu har hus byggts på fina ängar, bergåsar sprängts bort och gamla ekar fällts. Lite försvinner varje år.

Framtidsplanen för Västra Bodarna går nu in på sista utredningsvarvet. Tempot stiger.

Redan fem dagar efter torsdagens möte i Utbildningens Hus, den 23 april, kommer Samhällskontoret att besluta om planförslaget. Tillsammans med en sammanställning av de synpunkter som partier, organisationer och invånare tidigare lämnat, kommer visionen om Västra Bodarnas framtid de närmaste åren att ställas ut till allmänheten. Under minst sex veckor ges då ytterligare en möjlighet att tycka till.

Därefter fattar Alingsås kommunfullmäktige sitt beslut, och markägare (Göteborg) och byggherrar kan göra sitt intåg på arenan.

Torsdagens möte i Utbildningens Hus äger rum i Sparbankssalen, med 100 sittplatser. Ute i Västra Bodarna går nu budkaveln mellan husen, och en anstormning liknande den i november 2011 är inte utesluten.

Jan Halldin

Av halldinreportage

foreign correspondent

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.